Thứ tư, ngày 30/11/2022 05:02:38 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Thời hạn phải nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất


Cập nhật: 3h44' ngày 05/10/2022


 

(Chinhphu.vn) - Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá theo thời hạn quy định tại phương án đấu giá hoặc quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

 
04/10/2022  15:02

Theo ông Lê Thành Nhạn (Phú Yên) tham khảo, tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Nhưng qua tìm hiểu thực tế ông Nhận thấy có địa phương quy định thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong phương án đấu giá là khác nhau, không theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Nhạn hỏi, việc quy định thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất khác với thời gian quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ là đúng hay sai?

Cục Thuế tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định người trúng đấu giá có nghĩa vụ:

"Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

… 2. Người trúng đấu giả có các nghĩa vụ sau đây:

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đầu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.".

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định:

"Điều 6. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 4 của Thông tư này lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);

b) Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;

d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;

đ) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;

e) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;

g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;

h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);

i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất."

Tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định:

"Điều 12. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

b) Vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có);

c) Tên, địa chỉ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất (nếu có); phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá;

đ) Đơn vị thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá;

e) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.".

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC/BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

"Điều 15. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trong trường hợp được giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá

3. Cơ quan thuế xác định số tiền trúng đấu giá và các Khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp để thông báo cho người trúng đấu giá, Văn phòng đăng ký đất đai và Kho bạc nhà nước.

Trường hợp quy chế bán đấu giá không quy định cụ thể thời gian nộp tiền trúng đấu giá thì cơ quan thuế thực hiện thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất."

Tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

"Điều 18. Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài

4. Tiền sử dụng đất

a) Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

b) Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo…"

Căn cứ các quy định nêu trên, trước khi tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, UBND các cấp phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá theo thời hạn quy định tại phương án đấu giá hoặc quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp phương án đấu giá hoặc quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể về thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh Phú Yên thông báo ông Lê Thành Nhạn biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chinhphu.vn

tin cùng chuyên mục