Thứ bảy, ngày 18/05/2024 06:46:59 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023


Cập nhật: 6h57' ngày 22/03/2023


 

Thứ Ba, 21/03/2023, 06:42 [GMT+7]
    Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa tổ chức Phiên họp để triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. 
    
    Phiên họp đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; xác định phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2023.
 
    Theo đó, năm 2022, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Trung ương theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Thông báo kết luận số 45/TB-VPCP của Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã được các thành viên chủ động tổ chức thực hiện.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các Thành viên Hội đồng đã trách nhiệm, chủ động hơn trong tham gia các hoạt động của Hội đồng (tham gia Phiên họp, cho ý kiến về dự thảo văn bản, tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng…). Tổ chức thành công chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, trong đó điểm nhấn là Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần khẳng định, tôn vinh các giá trị, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.
 
    Các hoạt động kiểm tra của Hội đồng Trung ương được chủ động thực hiện, có sự tham gia của nhiều Thành viên Hội đồng Trung ương. Một số Thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng. Thông qua hoạt động kiểm tra của Hội đồng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra đã có sự chuyển biến trong nhận thức và đã có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
    Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW: (1) Thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường hoạt động phối hợp giữa Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương với các thành viên Hội đồng. (2) Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm 2023 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các dự thảo luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. (3) Chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 gắn với việc đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. (4) Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Đề án và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. (5) Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khảo sát, kiểm tra thực trạng công tác này. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (6) Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương tại các bộ, ngành, địa phương, tập trung vào những nội dung còn nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc; nâng cao vai trò chủ động tham mưu, phát hiện các vấn đề trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.
 
    Cũng tại Phiên họp, các Thành viên Hội đồng đã đề xuất nhiều giải pháp triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới. 
                                                                                      Quỳnh Hoa--noichinh.vn