Thứ bảy, ngày 22/06/2024 03:35:40 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Văn bản mới nhận từ ngày 18 đến 23-3 (phần 1)


Cập nhật: 9h17' ngày 27/03/2013


fiogf49gjkf0d

25/03/2013 - 07:12

Văn bản mới nhận từ ngày 18 đến 23-3 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan; chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động; Hướng dẫn giải quyết chế độ ưu đãi người có công; chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; Thuế giá trị gia tăng thiết bị massage...


Ảnh: Internet

TT 01/2013/TT-TTCP ngày 12-3: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

CT 02/CT-BGTVT ngày 18-3: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

QĐ 10/2013/QĐ-UBND HN ngày 11-3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 ban hành kèm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

TT 28/2013/TT-BTC ngày 15-3: Điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

TT 30/2013/TT-BTC ngày 18-3: Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

NQ 35/NQ-CP ngày 18-3: Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

CV 442/QĐ-LĐTBXH ngày 8-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công.

QĐ 480/QĐ-TTg ngày 18-3: Phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

QĐ 489/QĐ-BLĐTBXH ngày 19-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

QĐ 562/QĐ-BTP ngày 13-3: Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.

QĐ 645/QĐ-BGTVT ngày 15-3: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải.

QĐ 694/QĐ-TCHQ ngày 14-3: Ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan.

CV 864/LĐTBXH-LĐTL ngày 20-3: Hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

CV 895/LĐTBXH ngày 21-3: Hướng dẫn giải quyết chế độ ưu đãi người có công.

CV 961/BHXH-CSXH ngày 13-3: Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

CV 1194/BYT-KCB ngày 11-3: Tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm với chất hóa học/dioxin được ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BYT.

QĐ 1861/QĐ-UBND ngày 26-2: Mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và cơ chế hỗ trợ quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

CV 3328/BTC-CST ngày 25-3: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho theo Thông báo 407/TB-VPCP.

CV 3438/BTC-TCHQ ngày 19-3: Thuế giá trị gia tăng thiết bị massage.

Còn tiếp