Trước đó, ông Giáp Văn Thìn đề nghị UBND huyện Lạng Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho gia đình ông theo “GCN” do UBND xã Đại Lâm cấp năm 2004, cụ thể, đất thổ cư + vườn, diện tích 4.198m2 thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ địa chính số 06. Không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tại Quyết định số 3602/QĐ- UBND ngày 6/7/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông (lần đầu).

Tiếp nhận đơn thư của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, đối thoại với công dân, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết.

Căn cứ báo cáo kết quả xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Giáp Văn Thìn, trú tại thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (lần hai).

Qua xác minh cho thấy, diện tích đất ông Giáp Văn Thìn được UBND xã Đại Lâm giao khoán cây công nghiệp ngắn ngày từ năm 1994. Đến năm 1998, UBND huyện Lạng Giang có quyết định giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Đại Lâm, trong đó có hộ ông Thìn, là đúng quy định tại Khoản 2, Điều 24 Luật Đất đai năm 1993.

Do đó UBND huyện Lạng Giang cấp GCNQSDĐ năm 1999 cho hộ ông Thìn đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 36 Luật Đất đai năm 1993.

Việc UBND xã Đại Lâm cấp “GCN” cho ông Giáp Văn Thụ (con trai ông Thìn) năm 2004 là trái quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đất đai năm 2003 (nay là Khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013). “GCN” do UBND xã Đại Lâm cấp cho ông Thụ không phải là một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2004/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Do đó, hộ ông Giáp Văn Thìn đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất trên là đất ở và đất trồng cây lâu năm là không có cơ sở.

UBND tỉnh xác định, giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 6/7/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Giáp Văn Thìn, trú tại thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang là khách quan, đúng pháp luật.

Do vậy, UBND tỉnh thống nhất với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 6/7/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Giáp Văn Thìn, trú tại thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (lần đầu).

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm trong việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của công dân, đảm bảo viện dẫn đầy đủ các căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 667/UBND-TCD ngày 22/2/2022 về việc thực hiện tốt quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Đại Lâm làm việc với hộ ông Giáp Văn Thìn, ông Giáp Văn Thụ, thu hồi “GCN” xã Đại Lâm cấp năm 2004 cho hộ ông Thụ, hướng dẫn hộ ông Thìn làm thủ tục cấp đổi lại GCNQSDĐ số N875593 theo bản đồ địa chính xã Đại Lâm đo đạc năm 2009. Xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc cấp “GCN” cho hộ ông Giáp Văn Thụ năm 2004.

Hoàng Long--Báo Thanhtra