Thứ tư, ngày 06/12/2023 08:09:24 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Tập trung rà soát văn bản thuộc 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm


Cập nhật: 3h54' ngày 14/04/2021


 

(PLVN) -Rà soát quy định pháp luật về đất đai; giáo dục, đào tạo; quản lý giá và thẩm định giá; rà soát, nhận diện tồn tại của pháp luật trước tác động của đại dịch Covid-19 và của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm sẽ được Tổ công tác của Thủ tướng của Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tập trung triển khai trong năm 2021.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hệ thống pháp luật nước ta vẫn còn những hạn chế, còn quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn. Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát văn bản theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). 

Năm vừa qua, Tổ công tác đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bài bản, khoa học, hiệu quả; việc rà soát bảo đảm tính toàn diện, hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm với phạm vi sâu, rộng nhất từ trước đến nay. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ công tác đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, cơ quan tổ chức thực hiện rà soát văn bản. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác cũng đã nhận được sự quan tâm của các các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua việc gửi nhiều phản ánh, kiến nghị.

Kết quả rà soát VBQPPL đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Qua rà soát, Tổ công tác, các bộ, cơ quan liên quan đã phát hiện, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn; một số vấn đề đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, xử lý kịp thời trong quá trình sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành, thông qua văn bản thời gian vừa qua.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1016/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ, ngày 15/3/2021, Tổ trưởng Tổ công tác đã ký Quyết định số 376/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác và Quyết định số 379/QĐ-TCT phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực.

Theo đó, trong năm 2021, một trong những nhiệm vụ mà Tổ công tác cần tập trung thực hiện đó là chỉ đạo việc tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm VBQPPL còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (5 lĩnh vực) theo Kế hoạch. Bao gồm: Rà soát quy định pháp luật về đất đai; Tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19; Tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Rà soát quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp); Rà soát quy định pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá, quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp. 

Việc triển khai nhiệm vụ cần bám sát và thường xuyên cập nhật các yêu cầu, nhiệm vụ về rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và các văn bản liên quan.

Để triển khai các nhiệm vụ hiệu quả, đặc biệt là công tác rà soát văn bản trọng tâm, liên ngành, các thành viên Tổ công tác cần phát huy vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo và huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị của bộ, ngành, cơ quan mình trong việc thực hiện rà soát chuyên sâu đối với các chuyên đề, lĩnh vực được phân công theo chức năng, nhiệm vụ. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát, vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát VBQPPL theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 1/10/2021 của Chính phủ về kết quả rà soát VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát chuyên sâu theo một số nhóm chuyên đề, lĩnh vực. Đồng thời cần tham vấn rộng rãi và thực chất đối tượng điều chỉnh của pháp luật, nhất là các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình rà soát văn bản. 

Bảo Ngọc

tin cùng chuyên mục